Skip to main content

A GKI Gazdaságkutató Zrt. hírlevél-kiküldés célú adatkezeléséről.

 

  1. VÁLTOZATLAN ALAPELVEK

A GKI Gazdaságkutató Zrt. jogszabályi kötelezettségének megfelelően 2018 májusában frissítette a hírlevél-feliratkozók adatainak kezelési szabályzatát. Jelen szabályzat sokkal részletesebb a korábbinál. Ugyanakkor a fő elvek, nevezetesen:

  • a feliratkozás kizárólag önkéntesen, saját e-mailcímről megerősítve lehetséges,
  • a feliratkozó a hírlevelek alján található, az adatok módosítását vagy a leiratkozást (s ezzel az adatok törlését) lehetővé tevő linkre kattintva bármikor leiratkozhat, illetve módosíthatja adatait,
  • a hírlevél-feliratkozás adatait a GKI kizárólag hírleveleinek kiküldésére használja fel, azt másoknak semmilyen célból nem adja át

már az eddigiekben is maradéktalanul érvényesültek.

  1. AZ ADATKEZELŐ és ELÉRHETŐSÉGEI

2.1. Az adatkezelő neve: GKI Gazdaságkutató Zrt. („Adatkezelő” vagy „GKI”)

2.2. Székhelye: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Postacíme:1461 Budapest pf. 232. E-mail címe: gki@gki.hu Telefonszáma: (36-1) 318-1284 Fax: (36-1):266-2118 Honlap: www.gki.hu

  1. ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

3.1. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése

Az Adatkezelő az általa összeállított és kiküldött hírlevelekre feliratkozott, azonosított vagy azonosítható természetes személy („Érintett”) által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (az Érintett neve és e-mail címe, opcionálisan neme, kora, iskolai végzettsége, munkahelye, szakterülete, beosztása, lakóhelye) a GKI hírlevelének kiküldésére használja fel, melynek tartalma elsődlegesen a GKI kutatási eredményeinek közzététele, valamint esetlegesen a GKI és partnerei szolgáltatásairól szóló tájékoztató. A GKI az Érintett adatait kizárólag a részére való hírlevél-kiküldés céljából kezeli, az alábbiakban megjelölt jogalapon és időtartamban.

3.2. Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az Érintett „A kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató elolvasása és megértése után, az abban foglalt feltételekkel hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez a GKI hírleveleinek kiküldése érdekében” szövegezésű jelölőnégyzet bejelölésével, egyértelmű és részletes, előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatoknak a Tájékoztató 3.1. pontjában rögzített célú kezeléséhez. A hozzájárulás megadása önkéntes, és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a jelen Tájékoztató 2.2. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti. Emellett az Érintett az egyes hírlevelek alján szereplő „leiratkozás” funkció használatával maga is leiratkozhat a hírlevelekről, mely egyúttal hozzájárulása visszavonásának minősül.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

3.3. Az adatkezelés időtartama:

A fenti adatkezelés időtartama az Érintett hozzájárulásának – leiratkozása vagy Adatkezelő felé jelzett kérelme útján történő – visszavonásáig tart.

3.4. Cookie-k használata

A GKI hírlevelére történő feliratkozás a GKI honlapján (www.gki.hu) lehetséges. A GKI honlapján cookie-kat használ annak érdekében, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtson látogatói részére. A cookie-k használatáról a honlap felkeresőit első látogatásuk alkalmával tájékoztatja.

3.5. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi személyek, illetve szervezetek számára továbbítja, illetve az adatokhoz az alábbi személyek, illetve szervezetek férhetnek hozzá:

  • A GKI Gazdaságkutató Zrt.-n kívül
  • a K-BERG Bt. (7621 Pécs, Rákóczi út 13/a.) honlap adminisztrátor (adatfeldolgozó) és
  • EV2 Internet Kft (1149 Budapest, Róna u. 120-122) tárhely szolgáltató (adatfeldolgozó)

a jelen adatkezelés körébe eső minden személyes adathoz hozzáfér, tekintettel arra, hogy az Adatkezelő honlapja, informatikai rendszere, a jelentkezéshez kapcsolódó informatikai felület, illetve a kapcsolódó adatbázisok vonatkozásában az Adatkezelő nevében és megbízásából adatfeldolgozást végez. Az Adatkezelő a személyes adatokat a fentebb megnevezett címzetten kívül más címzett számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály, hatóság vagy bíróság rendelkezése folytán kötelező.

  1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI

4.1.Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintettnek a személyes adatait kezeli-e, és amennyiben igen, úgy kérelemre a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést biztosít, illetve azokkal összefüggésben az alábbi információkat bocsátja az Érintett rendelkezésére:  a) az adatkezelés célja;  b) a kezelt személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja; d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) a Tájékoztató 4.7 pontja alapján az Adatvédelmi Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot bocsát az Érintett rendelkezésére.

4.1. A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.  Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.  A hírlevelek alján elhelyezett adatmódosítást és törlést lehetővé tevő linkre történő kattintást követően a kért cselekmény azonnal megtörténik.

4.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett bármikor jogosult a rá vonatkozó személyes adatok törlését kezdeményezni – azt az Adatkezelő egy héten belül köteles végrehajtani -, illetve azt a hírlevelek alján elhelyezett adatmódosítást és törlést lehetővé tevő linkre történő kattintással önmaga végrehajtani.

4.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;  c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozására irányuló kérelem ellenére is jogosult az Érintett személyes adatait tárolni és kezelni, ha: a) ahhoz az Érintett hozzájárult; b) az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek; c) az más személy jogainak védelme érdekében szükséges; vagy d) az Unió vagy valamely tagállam fontos közérdeke védelme érdekében szükséges.

Mind az Adatkezelő mind pedig az Érintett az adatkezelés korlátozásának alapjául szolgáló ok megszűnéséről a másikat haladéktalanul értesíti. Az Adatkezelő az ok megszűnését követően az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.  Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte.

4.4. Jogorvoslati jog és bírósági jogérvényesítés

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani; továbbá abban az esetben is jogosult a NAIH-hoz fordulni, ha jogainak gyakorlása során az Adatkezelőhöz intézett kérelmét, illetve közlését elutasítják, illetve az abban foglaltak teljesítését elmulasztják. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Honlap: http://naih.hu/; Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintett a NAIH által meghozott jogerős döntéssel szemben bírósághoz fordulhat.

A fentieken túl bírósági jogérvényesítés keretében az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A perben azt, hogy az adatkezelés jogszerű, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Az Érintett továbbá a) a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében; b) a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt; továbbá c) személyiségi jogának a személyes adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében bírósághoz fordulhat.

Az Érintettnek a fentieken túl jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

* * *

Budapest, 2018. május 25.
GKI Gazdaságkutató Zrt.